12/04/2020 17:40
Xem với cỡ chữ

VDB Nam Định - Hà Nam Trước nhiệm vụ, mục tiêu 2020

Những kết quả đạt được trong năm 2019
Năm 2019,  Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) tiếp tục thực hiện tái cơ cấu hoạt động gắn xử lý nợ xấu với các nhiệm vụ trọng tâm đó là tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của hệ thống, giữ ổn định hoạt động, kiện toàn bộ máy, sắp xếp lại nhân sự, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao. Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của Nam Định và Hà Nam có chuyển biến tích cực; các chỉ tiêu kinh tế đều vượt kế hoạch và có mức tăng trưởng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, thu ngân sách đạt và vượt so với dự toán. 
Bám sát vào các chỉ tiêu kế hoạch được giao và các văn bản điều hành của VDB, ngay từ đầu năm Cấp ủy, lãnh đạo Chi nhánh đã nghiêm túc đánh giá các tồn tại, hạn chế và đưa ra các định hướng nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019. Trong đó tập trung vào tăng trưởng tín dụng sau khi VDB hoàn thiện cơ chế, chính sách cho vay. Thực hiện tốt công tác giải ngân, kiểm tra, kiểm soát hồ sơ, chứng từ giải ngân bảo đảm chặt chẽ đủ thủ tục theo quy định. Phấn đấu thu nợ đạt 100% kế hoạch Tổng giám đốc giao, xử lý dứt điểm về pháp lý, thực hiện khởi kiện đối với một khách hàng chủ đầu tư vi phạm hợp đồng, trây ỳ không trả nợ, tập trung chỉ đạo, phấn đấu giảm 10% nợ xấu so với thời điểm 31/12/2018.
Bên cạnh đó, Chi nhánh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo toàn bộ các hoạt động của Chi nhánh đều được kiểm tra. Thành lập các tổ, nhóm thu nợ  có sự tham gia của các phòng để cùng đưa ra các phương pháo xử lý đối với các dự án hoặc các nhiệp vụ phức tạp. Giữ gìn đoàn kết nội bộ, nâng cao hiệu quả trong phối hợp làm việc, hoàn thiện các quy định về quản trị nội bộ... Vì thế, kết quả năm 2019 Chi nhánh đã hoàn thành khá toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao:
Tính đến 30/11/2019 Chi nhánh đã thực hiện thu nợ TDĐT 266 tỷ đồng, giải ngân đạt kế hoạch năm với số tiền 45 tỷ đồng. Thu nợ vốn Tín dụng xuất khẩu hơn 443 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch năm; dự kiến cả năm đạt 162% kế hoạch giao. Đối với ODA cho vay lại và các quỹ quay vòng, Chi nhánh thực hiện nhiệm vụ thu nợ gần 31 tỷ đồng đạt 55% kế hoạch năm, dự kiến cả năm số thu là hơn 47 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Số dư cấp hỗ trợ sau đầu tư ở thời điểm hiện tại là 8,7 tỷ đồng.
Để đạt được kết quả trên, trong năm Chi nhánh đã chỉ đạo các bộ phận tích cực tìm kiếm và tiếp cận khách hàng giới thiệu chính sách tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. Xem xét, đánh giá hồ sơ các dự án đã tiếp cận, đồng thời tham gia ý kiến với khách hàng hoàn thiện hồ sơ của 03 dự án sản xuất kinh doanh nước sạch, dự án nuôi tôm công nghệ cao, dự án đầu tư xây dựng...  tiếp cận đối với một số dự án đầu tư xây dựng 03 nhà máy tại cụm công nghiệp, tổ chức thẩm định trình duyệt hồ sơ vay vốn dự án năng lượng tái tạo vay vốn ODA.
Bên cạnh đó, Chi nhánh nghiêm túc thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra thường xuyên và theo chuyên đề; rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu, chứng từ trong các hoạt động. Năm 2019, Chi nhánh đã được đoàn Kiểm toán độc lập, đoàn kiểm tra, kiểm toán của Hội đồng quản trị về làm việc, qua kết luận của các đoàn tại Chi nhánh đã chấp hành tốt mọi quy định trong công tác nghiệp vụ, không phát sinh những việc phức tạp phải xử lý, đồng thời đã tổ chức chấn chỉnh khắc phục kịp thời và thường xuyên báo cáo công tác tự rà soát kiểm tra... định kỳ, đột xuất theo các văn bản hướng dẫn của VDB kịp thời. 
Công tác giải ngân được kiểm tra, kiểm soát hồ sơ, khối lượng thực tế... cơ bản đảm bảo chặt chẽ, đủ thủ tục và chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước, các quy chế, quy trình, các văn bản và chỉ đạo nghiệp vụ của Hội sở chính và các ban nghiệp vụ. Công tác thu nợ gốc, lãi được quan tâm chỉ đạo tích cực, quyết liệt, có hiệu quả nhất là thu nợ gốc, lãi tín dụng đầu tư, thu nợ gốc, lãi, phí vốn ODA, uỷ thác... tận thu các dự án có khó khăn: TDXK, dự án ngoại bảng. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra: đã được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, sai sót sau kiểm tra. Cấp hành nghiêm chỉnh các quy định của VDB trong công tác tài chính, kế toán và thanh toán, kiểm soát chi chặt chẽ, chi tiêu tiết kiệm, đúng định mức, thực hiện tốt báo cáo thống kê các loại. 
Chi nhánh xây dựng, ban hành các quy định về quản trị nội bộ để tăng cường công tác quản lý, triển khai các nhiệm vụ một cách quy củ, nề nếp. Thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, thi đua, rà soát bổ sung quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý, phù hợp với năng lực chuyên môn, sở trường. Giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với người lao động, nội bộ ổn định, CBNV yên tâm công tác. Sử dụng tiết kiệm, khoa học nguồn kinh phí được giao, thực hiện sửa chữa bảo dưỡng, mua sắm tài sản, phương tiện, nâng cao hiệu quả sử dụng công cụ, tài sản góp phần cải thiện môi trường làm việc. Chi nhánh đã phối hợp với Công đoàn thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức Hội nghị CBVC, phát động thi đua, tổ chức đối thoại với người lao động và đại diện người lao động để trao đổi, lắng nghe và giải đáp các ý kiến về cơ chế chính sách, xây dựng phương hướng thực hiện nhiệm vụ.
Các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội hoạt động hiệu quả, quy củ, nề nếp, tích cực tham gia các phong trào do tổ chức đoàn thể cấp trên phát động, các hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục thể thao, hiến máu nhân đạo, tặng quà các gia đình chính sách, các hoạt động tình nguyện.
Trong chỉ đạo và điều hành đến thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ lãnh đạo chủ chốt và người lao động đã chấp hành nghiêm túc các quy định, quy chế, quy trình nghiệp vụ và các văn bản chỉ đạo của VDB và quy chế, chế độ làm việc nội bộ, việc chỉ đạo điều hành, phân công và phối kết hợp giữa lãnh đạo, giữa các phòng với các Ban của VDB và trên địa bàn đạt kết quả tốt.
Mục tiêu nhiệm vụ năm 2020
Bám sát sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc VDB về kế hoạch hoạt động năm 2020 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Định hướng nhiệm vụ của Chi nhánh tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ sau: 
Công tác thu hồi nợ, xử lý nợ: Tập trung quyết liệt, bám sát từng dự án khoản vay, đặc biệt là các dự án có nợ quá hạn, lãi treo, các dự án có biểu hiện khó khăn, nắm rõ tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng để động viên đôn đốc thu hồi nợ và có giải pháp tháo gỡ khó khăn; Tăng cường công tác quản lý, đánh giá tài sản bảo đảm tiền vay, thực hiện tốt việc xử lý tài sản đảm bảo, phấn đấu thu nợ TDĐT, ODA đạt 100%  kế hoạch giao, giảm nợ quá hạn, nợ xấu.
Tăng trưởng tín dụng: Tích cực tuyên truyền quảng bá chính sách tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, tiếp cận và hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục vay vốn, phấn đấu trong năm 2020 thực hiện thẩm định, ký HĐTD cho vay 2 - 3 dự án tín dụng đầu tư và ODA cho vay ủy thác.
Công tác tài chính, kế toán: thực hiện tốt công tác quản lý, chấp hành chế độ kế toán, quy chế tài chính, chi tiêu nội bộ, thực hiện kế hoạch khoán chi, kế hoạch chênh lệch thu chi, thực hiện đầy đủ, các quy định về chế độ báo cáo thống kê. 
Những giải pháp cơ bản để thực hiện nhiệm vụ 
Chấp hành nghiêm túc quy chế, quy trình nghiệp vụ và các văn bản chỉ đạo của VDB, nâng cao vai trò chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ của lãnh đạo Chi nhánh, lãnh đạo phòng và chất lượng công việc của người lao động; đặc biệt là tổ chức triển khai chương trình hành động của VDB thực hiện: “Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của VDB giai đoạn 2019 -2021”
Tiếp tục nghiên cứu các cơ chế chính sách mới về hồ sơ thủ tục, trình tự vay vốn tại VDB để đảm bảo tăng trưởng tín dụng. Tiếp cận các khách hàng và các ngành có liên quan để giới thiệu, quảng bá về chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước. Nắm bắt kịp thời các khách hàng có dự án đầu tư đúng đối tượng, có hiệu quả, hướng dẫn, động viên khách hàng hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Tập trung vào các ngành lĩnh vực Tỉnh đang kêu gọi đầu tư như các dự án đầu tư khu công nghiệp, xử lý rác thải, nông nghiệp nông thôn, năng lượng sạch, an sinh xã hội...
Đối với công tác giải ngân, Chi nhánh tăng cường kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau giải ngân, kiểm soát chi, kiểm soát hồ sơ thủ tục, không để xảy ra các sai sót trong giải ngân, thanh toán.
Đối với công tác thu nợ và xử lý nợ, Chi nhánh thực hiện rà soát các khoản nợ, phân tích để có các các giải pháp quyết liệt thu hồi nợ, xử lý nợ đặc biệt là các dự án, khoản vay quá hạn; Phấn đấu thu đầy đủ theo kế hoạch không để phát sinh nợ quá hạn trong cho vay ODA, cho vay uỷ thác.
Rà soát hồ sơ pháp lý, hồ sơ giải ngân, hồ sơ tài sản bảo đảm tiền vay, đánh giá thực trạng tài sản bảo đảm, tài sản hình thành từ vốn vay đối với các dự án kém hiệu quả, chủ đầu tư cố tình chây ỳ... lập phương án và giải pháp cụ thể báo cáo Tổng giám đốc xin ý kiến chỉ đạo để thực hiện bán nợ, xử lý tài sản bảo đảm hoặc khởi kiện nếu cần thiết. Thực hiện tốt việc tham gia tố tụng tại tòa án đối với các dự án đã có hồ sơ khởi kiện và sẵn sàng cho việc phản tố với việc khách hàng khiếu kiện Chi nhánh.
Triển khai và thực hiện tốt công tác giải ngân, thanh toán, chi tiêu nội bộ đảm bảo tiết kiệm, đúng chế độ, thực hiện an toàn kho quỹ, quản lý hồ sơ tài sản bảo đảm... 
Tiếp tục phát động các phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 
Tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của UBND Tỉnh, các Sở, ban ngành có liên quan để làm tốt công tác tăng trưởng tín dụng và đề xuất giải pháp tháo gỡ các dự án có khó khăn.
Một mùa xuân mới đang đến, hi vọng với việc thực hiện quyết tâm các giải pháp nêu trên, Chi nhánh VDB khu vực Nam Định - Hà Nam sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 và các năm tiếp theo./.
Tìm theo ngày :