02/03/2020 17:43
Xem với cỡ chữ

Sẽ ban hành Chiến lược tài chính đến năm 2030

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”.
Mục tiêu tổng quát của Đề án này là cơ cấu lại ngành dịch vụ theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung nguồn lực phát triển một số ngành dịch vụ tiềm năng, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao, trong đó có tài chính, ngân hàng. Mục tiêu cụ thể của giai đoạn 2021 - 2025 là tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ đạt khoảng 7 - 7,5%, để đến năm 2025, tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GDP chiếm khoảng 43 - 44%.  
Để đạt được mục tiêu của Đề án, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể, trong đó Bộ Tài chính được giao chủ trì xây dựng Chiến lược tài chính đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt. Thời gian hoàn thành Chiến lược này được xác định là trong giai đoạn 2020-2021.
Trước đó, tại Chiến lược tài chính đến năm 2020 được phê duyệt kèm theo Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày ngày 18/4/2012, một trong những giải pháp đặt ra là đổi mới phương thức phát triển tín dụng nhà nước theo nguyên tắc thương mại nhằm đảm bảo tính bền vững. Việc thực hiện giải pháp này trong những năm qua đã có tác động rất lớn đến hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, với tư cách là một định chế thực thi chính sách tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước./.
Ban Cân đối Kế hoạch
Tìm theo ngày :