14/02/2020 16:21
Xem với cỡ chữ

Đảng ủy NHPT xây dựng Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW

Thực hiện Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 04/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 92-KH/ĐUK ngày 14/01/2020 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020, ngày 13/2/2020, Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã xây dựng kế hoạch số 104-KH/ĐU thực hiện như sau:
1. Tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 
Các tổ chức Đảng bám sát theo Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 04/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương để thực hiện tổ chức, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng nội dung hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể để tuyên truyền, học tập và thảo luận trong toàn thể đảng viên, người lao động tại đơn vị.
Căn cứ tình hình, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, cấp ủy các tổ chức đảng chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện các nội dung của chuyên đề năm 2020 tới đảng viên, người lao động đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 
2. Xây dựng kế hoạch cá nhân năm 2020
Mỗi đảng viên, người lao động tại tổ chức đảng, thực hiện xây dựng bản cam kết theo hướng dẫn tại Công văn số 195-CV/ĐU ngày 25/7/2017 về việc xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ đảng viên hàng năm. 
3. Gắn việc học tập học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nội dung:
Cấp ủy, chính quyền các tổ chức đảng lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII); Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; thực hiện các nghị quyết trung ương và các cấp về đổi mới, xắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 
Căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị phát động trong cán bộ, đảng viên phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, tài sản công, chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, sử dụng đất đai, sử dụng thời gian… theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở.
Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW với thực hiện Kế hoạch số 53-KH/ĐUK ngày 06/09/2018 của BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Kế hoạch số 69-KH/ĐU ngày 20/09/2018 của Đảng bộ NHPT về việc tổ chức đợt thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHPT nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. 
4. Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cấp ủy các tổ chức đảng quan tâm đẩy mạnh thực hiện giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kế hoạch số 71- KH/ĐU ngày 26/10/2018 của Đảng ủy NHPT về việc triển khai chương trình bồi dưỡng chuyên đề theo Hướng dẫn số 40, 41, 42, 43, 44, 45-HD/BTGTW ngày 01/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương.
Làm tốt công tác tuyên truyền về những nội dung cơ bản cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền kết quả triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với kết quả triển khai các đợt thi đua học tập và làm theo lời Bác, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; tuyên truyền nhân rộng gương các điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương Bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ NHPT.
5. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết
Các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020, gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 
Các tổ chức đảng thực hiện sơ kết, tổng kết các đợt thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị 05, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào dịp 19/5 hoặc dịp sơ kết, tổng kết năm 2020./.
VH
Tìm theo ngày :