15/01/2020 16:18
Xem với cỡ chữ

Đảng ủy NHPT: Tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 14/1/2020, tại Thanh Hóa, Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Chu Đình Động, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng  Chính trị Đảng ủy Khối DNTW và đại diện một số ban tham tham mưu Đảng ủy Khối DNTW; các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ, Ban Lãnh đạo NHPT; cấp ủy các tổ chức Đảng thuộc và trực thuộc Đảng bộ NHPT.
Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy NHPT về lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020.
Trong bối cảnh năm 2019, hệ thống NHPT đang tái cơ cấu, các văn bản khung pháp lý về hoạt động của NHPT chưa được ban hành nên ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; tăng trưởng tín dụng đầu tư không đạt mục tiêu do cơ chế, chính sách chưa được tháo gỡ kịp thời, chưa thực hiện được kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt… trước tình hình đó, Đảng ủy NHPT đã bám sát nhiệm vụ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống vượt qua những khó khăn, thách thức trước mắt, kiên trì đưa ra các giải pháp tháo gỡ lâu dài và đạt được một số kết quả nhất định trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của NHPT trong năm 2019.
Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn, thách thức, phải giải quyết các vấn đề mấu chốt như: các cân đối lớn về nguồn vốn, sử dụng vốn, cân đối tài chính chưa đảm bảo tính ổn định vững chắc; văn bản khung pháp lý cho hoạt động và cơ chế, chính sách tín dụng của Nhà nước chậm sửa đổi; phải đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho người lao động..., Đảng ủy NHPT xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung cơ bản: lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức, kiện toàn bộ máy hoạt động, sắp xếp lại nhân sự theo Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2020; tổ chức triển khai thực hiện các công việc cấp thiết theo nội dung Đề án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019-2021 đã được phê duyệt; đẩy nhanh việc ban hành cơ chế chính sách mới, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho hoạt động của NHPT và xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị nội bộ; lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt xây dựng tổ chức, kiện toàn bộ máy hoạt động, sắp xếp lại nhân sự theo Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; triển khai việc tái cơ cấu khoản cho vay và vốn góp...
Hội nghị đã nghe một số tham luận, tiến hành thảo luận, đánh giá các nội dung của Báo cáo và dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy NHPT..
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chu Đình Động  ghi nhận và đánh giá các các kết quả đạt được của Đảng bộ NHPT trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành trong thực hiện công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019. Đồng chí thống nhất đối với các giải pháp nêu trong báo cáo về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Đảng ủy NHPT; các nội dung tại dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy NHPT về lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020; đồng thời, đồng chí yêu cầu tập thể Ban lãnh đạo, Ban Thường vụ, đảng viên Đảng bộ NHPT tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, phù hợp thực tiễn hoạt động của hệ thống NHPT trong tình hình mới theo Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đã được phê duyệt./.
Trần Hải
Tìm theo ngày :