15/01/2020 16:09
Xem với cỡ chữ

NHPT quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Ngày 13/01/2020, tại Thanh Hóa, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020. Chủ tịch HĐQT Lương Hải Sinh và Tổng Giám đốc Đào Quang Trường chủ trì, điều hành Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải dự, chỉ đạo Hội nghị, cùng dự có lãnh đạo Vụ Tài chính ngân hàng, đại diện một số Vụ chức năng thuộc Bộ Tài chính; các đồng chí Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành NHPT; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT; 
Hội nghị đã nghe các báo cáo: Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo về thực hiện xử lý nợ; thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ 2019 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020, các ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị tập trung vào việc giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 như: định hướng phát triển, cơ chế chính sách; đề án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu của NHPT; các văn bản khung pháp lý về hoạt động của NHPT; kiện toàn bộ máy nhân sự lãnh đạo các cấp; tăng trưởng tín dụng…
Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, báo cáo của NHPT chỉ rõ trong năm đã bám sát các nhiệm vụ được Chính phủ giao; tập trung hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, tổ chức thực hiện triển khai Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đã được phê duyệt; từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị nội bộ; tập trung thu hồi xử lý và kiểm soát nợ xấu; huy động cân đối nguồn vốn trong hoạt động.
Bên cạnh kết quả đạt được, NHPT cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc trong thực thi nhiệm vụ, đó là: các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động của NHPT còn nhiều bất cập, chưa được xem xét, điều chỉnh kịp thời và đồng bộ; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế chính sách và khung pháp lý cho việc triển khai chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước qua NHPT hiện vẫn trong quá trình xây dựng, hoàn thiện; các vướng mắc về cơ chế và điều kiện cho vay tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 32/2017/NĐ-CP chưa được giải quyết và không còn hấp dẫn các chủ đầu tư dẫn đến khó tiếp cận được các dự án để cho vay mới; nguồn vốn để đảm bảo hoạt động của NHPT gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ vốn điều lệ/tổng nguồn vốn thấp, vốn huy động không đa dạng, việc cho vay các dự án có quy mô vốn lớn, dài hạn, lợi nhuận thấp nên gây áp lực rất lớn về nguồn vốn và tài chính; tổ chức bộ máy lãnh đạo của NHPT đang được kiện toàn, hiện còn thiếu nhiều cán bộ chủ chốt…
Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, NHPT xác định một số nội dung cụ thể: tái cơ cấu tổ chức bộ máy tại Trụ sở chính và Chi nhánh, thực hiện tinh giản biên chế; thúc đẩy việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để NHPT có khung pháp lý đầy đủ thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy trình quản trị nội bộ; đảm bảo cân đối nguồn vốn đáp ứng đủ các nhu cầu thanh khoản, giải ngân trong năm; triển khai quyết liệt công tác xử lý nợ xấu, thực hiện các biện pháp cần thiết để thu hồi vốn; có chính sách khuyến khích động viên với cán bộ và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải ghi nhận những kết qua đạt được của NHPT trong bối cảnh còn rất nhiều khăn trong năm 2019. Thứ trưởng yêu cầu NHPT tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: trong năm 2020 toàn hệ thống NHPT tập trung, đồng lòng, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ chính trị đã đề ra; chủ động báo cáo đề xuất Bộ Tài chính, kịp thời phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và tổ chức triển khai các công việc cấp thiết theo nội dung Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019-2021 đã được phê duyệt; khẩn trương xây dựng đề xuất về mô hình hoạt động của NHPT để phù hợp với thực tế hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường sự tham gia ý kiến của các chuyên gia kinh tế, cơ quan quản lý nhà nước, các phương tiện truyền thông đại chúng để tạo sự đồng thuận trong việc thông tin về hoạt động của NHPT...
Phát biểu kết luận tại Hội nghị Chủ tịch HĐQT Lương Hải Sinh đánh giá cao những ý kiến tại Hội nghị, chỉ ra những mặt mạnh và những tồn tại trong công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo NHPT cùng đưa ra các giải pháp quan trọng để thực hiện thật tốt nhiệm vụ năm 2020. Quán triệt toàn hệ thống cần quyết tâm hơn nữa' đoàn kết, sâu sát trong chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ để tạo kết quả tốt nhất trong năm 2020 thực hiện thành công tái cơ cấu toàn diện hoạt động của NHPT./.
Trần Hải
Tìm theo ngày :