02/01/2020 11:33
Xem với cỡ chữ

Công nhận và tặng bằng khen các danh hiệu thi đua năm 2018

Ngày 30/12/2019, Tổng Giám đốc NHPT Việt Nam đã ban hành các Quyết định công nhận và tặng bằng khen các danh hiệu thi đua năm 2018.
Theo Quyết định số 489/QĐ-NHPT v/v công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2018 đối với thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc VDB, có 22 cá nhân thuộc các chi nhánh, sở giao dịch và các phòng, ban thuộc, trực thuộc VDB.
Quyết định số 490/QĐ-NHPT v/v công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2018, có 2 cá nhân thuộc ban Kiểm tra nội bộ và 1 cá nhân thuộc phòng tín dụng – Chi nhánh VDB Ninh Bình.
Quyết định số 491/QĐ-NHPT v/v công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm 2018 đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc VDB, có 10 đơn vị thuộc, trực thuộc VDB được công nhận danh hiệu.
Quyết định số 492/QĐ-NHPT v/v công nhận danh hiệu Cờ cụm thi đua năm 2018 đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc VDB, có 17 đơn vị thuộc 5 cụm thuộc, trực thuộc VDB được công nhận danh hiệu.
Quyết định số 493/QĐ-NHPT v/v công nhận danh hiệu Cờ thi đua VDB năm 2018 đối với 2 đơn vị Sở Giao dịch I và Sở Giao dịch II.
Quyết định số 494/QĐ-NHPT v/v tặng Bằng khen toàn diện của Tổng Giám đốc cho tập thể đơn vị, Sở Giao dịch I và tập thể phòng Tài chính kế toán – chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Quyết định số 495/QĐ-NHPT v/v tặng bằng khen của Tổng Giám đốc cho 2 cá nhân thuộc chi nhánh VDB Ninh Bình, 2 cá nhân thuộc chi nhánh VDB Thanh Hóa và 1 cá nhân thuộc Sở Giao dịch II về thành tích đột xuất năm 2018.
Quyết định số 496/QĐ-NHPT v/v tặng bằng khen của Tổng Giám đốc cho 2 tập thể chi nhánh và 2 tập thể phòng về thành tích đột xuất năm 2018.
Quyết định số 497/QĐ-NHPT v/v công nhận gương người tốt việc tốt năm 2018, đối với 2 cá nhân thuộc chi nhánh VDB KV Nam Định – Hà Nam và Chi nhánh VDB KV Cần Thơ.
Thanh Hương theo các QĐ 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497/QĐ-NHPT
Tìm theo ngày :