26/12/2019 16:27
Xem với cỡ chữ

Sở Giao dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt Nam xử lý tài sản: Tàu Thai Binh Bay của Công ty Cổ phần Vận tải biển Anh Tú (lần 6 cv 1684/NHPT.SGDI-TD2)

Sở Giao dịch I thông tin bán đấu giá tài sản là Tàu Thai Binh Bay đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu biết và tham gia đấu giá:

File: Thông báo đấu giá số 48.4/2019/TB-VNA ngày 26/12/2019 của Công ty Đấu giá Hợp danh VNA

Tìm theo ngày :