24/12/2019 11:15
Xem với cỡ chữ

Tặng giấy khen cá nhân và công nhận Danh hiệu Lao động tiên tiến đối với cá nhân và tập thể năm 2018

Ngày 23/12/2019, Tổng Giám đốc NHPT Việt Nam đã ban hành các Quyết định số 462/QĐ-NHPT; số 463/QĐ-NHPT v/v công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến đối với cá nhân và Tập thể lao động tiên tiến đối với tập thể phòng năm 2018, và Quyết định số 464/QĐ-NHPT v/v tặng giấy khen đối với cá nhân năm 2018.
Theo Quyết định số 462/QĐ-NHPT v/v công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến đối với cá nhân năm 2018, có 246 cá nhân tại 31 đơn vị thuộc Hội sở chính được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2018 theo đề xuất của các đơn vị và kết quả nhận xét đánh giá của Hội đồng Thi đua- khen thưởng.
Theo Quyết định số 463/QĐ-NHPT v/v công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến đối với tập thể phòng thuộc đơn vị thi đua HSC, có 7 phòng thuộc Ban Tài chính kế toán, Văn phòng Đại diện tại TP HCM, Quản lý Vốn nước ngoài, Trung tâm thanh toán và Văn phòng được tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm 2018.
Theo Quyết định số 464/QĐ-NHPT v/v tặng giấy khen đối với cá nhân năm 2018, có 59 cá nhân thuộc 7 ban Tài chính kế toán, Pháp chế, Kiểm tra nội bộ, Trung tâm đào tạo Nha Trang, Quản lý dự án Hưng Yên, Thi đua khen thưởng, Trung tâm thanh toán được tặng giấy khen toàn diện, và 3 cá nhân thuộc Trung tâm Xử lý nợ được tặng giấy khen đột xuất của Tổng giám đốc NHPT năm 2018.
Thanh Hương theo các QĐ 462, 463, 464/QĐ-NHPT
Tìm theo ngày :