19/12/2019 15:47
Xem với cỡ chữ

Đảng ủy Khối DNTW: Hội nghị nghiên cứu, học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2020

Ngày 17/12/19, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tại điểm cầu Hà Nội do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (ĐUK) tổ chức kết nối, có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, UV BTV Đảng ủy Khối; lãnh đạo các Ban, đơn vị ĐUK; các đồng chí phụ trách công tác Đảng các tổ chức Đảng trực thuộc. Về phía Đảng ủy Ngân Hàng Phát triển VN, có đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy VDB và Báo cáo viên Đảng ủy khối tham dự Hội nghị.
Hội nghị được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” với 2 nội dung: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.
Việc thực hiện tốt chủ đề này trong năm 2020 và những năm tiếp theo là cách làm thiết thực nhất, góp phần vào thành công của các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn năm 2020; góp phần vào thành công của quá trình tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội năm 2021; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đó cũng là cách để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phát huy tinh thần, ý thức, trách nhiệm của bản thân, đóng góp sức mình vào cuộc đấu tranh bảo vệ vững chắc nền độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.
Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan, đơn vị bám sát Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 04/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quan tâm chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chuyên đề, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những nội dung đột phá liên quan đến chuyên đề năm 2020 để tập trung giải quyết mang lại những kết quả thiết thực, cụ thể; chỉ đạo đưa nội dung chuyên đề vào các buổi họp của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; phát động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng; đẩy mạnh phong trào công chức, viên chức và người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025. Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai phù hợp với tình hình thực tế. Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền tập trung vào những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2020; nêu gương những tấm gương, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ban Tuyên giáo
Tìm theo ngày :