13/12/2019 13:23
Xem với cỡ chữ

Đảng ủy Khối DNTW triển khai quy định về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng"

Ngày 12/12/2019, Đảng ủy Khối DNTW tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Quy định 126-QĐ/TW của Bộ chính trị khóa XII “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Hướng dẫn 19-HD/BTCTW ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và Hướng dẫn số 23/HD/ĐUK, ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về một số nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.
Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, lãnh đạo các Ban của Đảng ủy Khối; Thường trực các Đảng ủy trực thuộc; đại diện lãnh đạo cơ quan thực hiện chức năng tổ chức, Văn phòng của Đảng ủy; cán bộ được phân công tham mưu về công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ của các đảng ủy trực thuộc.
Hội nghị đã triển khai nội dung chính của Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng". Quy định số 126-QĐ/TW gồm 06 chương, 25 điều, với các nội dung chính như: Những quy định chung; việc xem xét, kết nạp người vào Đảng; việc xem xét người vào cấp ủy, làm cán bộ chủ chốt và làm việc ở cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật; kết nạp vào Đảng và bố trí sử dụng cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị; việc ra nước ngoài, quan hệ với cá nhân, tổ chức nước ngoài; tổ chức thực hiện... Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị; người có nguyện vọng được xem xét kết nạp vào Đảng; cán bộ, đảng viên được đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu để bầu vào cấp ủy, làm cán bộ chủ chốt, làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và làm việc ở cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật. Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương giải thích từ ngữ và hướng dẫn một số nội dung trong quy định số 126-QĐ/TW.
Hội nghị cũng triển khai, hướng dẫn số 23/HD/ĐUK, ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về một số nội dung đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó tập trung một số đề: Công tác triển khai, quán triệt và tuyên truyền; thành lập tiểu ban nhân sự và xây dựng Đề án nhân sự; nội dung yêu cầu cụ thể về công tác nhân sự (tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên; độ tuổi cấp ủy viên, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, ban thường vụ và phó bí thư; quy trình nhân sự cấp ủy và số dư; thực hiện bầu cử…).
Đức Anh
Tìm theo ngày :