10/12/2019 16:56
Xem với cỡ chữ

Đảng ủy Khối DNTW: Hội nghị chuyên đề “Sự phát triển lý luận từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay”

Ngày 06/12/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên kiêm nhiệm trong Đảng bộ Khối về nội dung chuyên đề “Sự phát triển lý luận từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay”
Tham dự Hội nghị, có đồng chí Hoàng Giang, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; các đồng chí Lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; chuyên viên Ban Tuyên giáo và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối; đại diện thường trực, cán bộ tuyên giáo và báo cáo viên các đảng ủy trực thuộc. Ngân hàng Phát triển VN có 03 đồng chí tham dự là UV BCH Đảng bộ, Báo cáo viên, cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo.
Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký, UV Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt nội dung thông tin chuyên đề về “Sự phát triển lý luận từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay”. Đồng chí đã phân tích và làm rõ những điểm mới của sự phát triển lý luận từ sau Đại hội XII, đặc biệt về sự đổi mới trong các Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ và phát triển kinh tế.
Có thể nói, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Đảng ta có sự phát triển lý luận về xây dựng cán bộ cấp chiến lược tương đối chỉnh thể, đầy đủ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Sự đồng bộ còn thể hiện ở việc xây dựng cán bộ cấp chiến lược gắn liền với đổi mới, sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, khóa XII; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. 
Bên cạnh đó, Nghị quyết số 10-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là bước tiến quan trọng trong nhận thức của Đảng ta về vị thế của kinh tế tư nhân trong thời kỳ mới. Nét mới trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” được thể hiện rõ nét về cả quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và các giải pháp cụ thể. Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) một lần nữa tiếp tục khẳng định: Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế. Do đó, với những thành tựu trên lĩnh vực lý luận và thực tiễn phát triển các thành phần kinh tế, trong đó việc xác định rõ vai trò của kinh tế tư nhân đang là nhân tố mới thúc đẩy các doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước tích cực đầu tư góp phần xây dựng và đổi mới đất nước.
Ban Tuyên giáo
Tìm theo ngày :