02/12/2019 17:06
Xem với cỡ chữ

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới

Ngày 27/11/2019, Đảng ủy VDB đã ban hành kế hoạch số 98-KH/ĐU để triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư và công văn hướng dẫn số 2010-CV/ĐUK của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới”.
Theo đó, kế hoạch được triển khai thực hiện để tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quan hệ lao động nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong toàn Đảng bộ VDB.
Kế hoạch cũng nêu rõ: các cấp ủy đảng, chính quyền phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lao động quy định của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; Ban thường vụ Đảng ủy VDB, cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ VDB tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát về lao động; gắn việc triển khai Đề án tái cơ cấu tại VDB theo chỉ đạo, yêu cầu của Thủ tướng chính phủ với thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW.
Đồng thời, kế hoạch cũng nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động; thúc đẩy các hoạt động đối thoại tập thể; giải quyết tốt các băn khoăn, thắc mắc, tranh chấp của người lao động. Trong đó, công đoàn VDB tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động; thực hiện đổi mới hình thức, nội dung hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; tham gia hưởng ứng cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan; quan tâm đến việc thực hiện cải cách hành chính, quy chế dân chủ trong hệ thống VDB.
Kế hoạch cũng yêu cầu cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ VDB, các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức phổ biến quán triệt chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư và kế hoạch của Đảng bộ VDB thực hiện chỉ thị đến toàn thể đảng viên, các đoàn viên và người lao động.
Thanh Hương theo kế hoạch số 98-KH/ĐU
Tìm theo ngày :