22/10/2019 15:00
Xem với cỡ chữ

Kiện toàn Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Đông Bắc

Ngày 16/10/2019, Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành các Quyết định về việc kiện toàn Đảng bộ chi nhánh NHPT khu vực Đông Bắc.
Theo đó, Quyết định số 677-QĐ/ĐU: giải thể chi bộ cơ sở Chi nhánh NHPT Quảng Ninh do không còn phù hợp về tổ chức bộ máy;
Quyết định số 678-QĐ/ĐU: đổi tên Đảng bộ Chi nhánh NHPT Hải Phòng thành Đảng bộ Chi nhánh NHPT Khu vực Đông Bắc;
Quyết định số 679-QĐ/ĐU: giao Đảng bộ Chi nhánh NHPT Khu vực Đông Bắc quản lý sổ Danh sách đảng viên và hồ sơ đảng viên của Đảng bộ./.
PV
Tìm theo ngày :