30/10/2018 17:31
Xem với cỡ chữ

Quyết định thành lập Chi nhánh NHPT Khu vực Đông Bắc

Ngày 17/10/2018, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Quyết số 324/QĐ-NHPT về việc thành lập Chi nhánh NHPT Khu vực Đông Bắc từ ngày 01/11/2018.

Theo đó, Thành lập Chi nhánh NHPT Khu vực Đông Bắc trên cơ sở hợp nhất Chi nhánh NHPT Hải Phòng và Chi nhánh NHPT Quảng Ninh. Trụ sở Chi nhánh NHPT Khu vực Đông Bắc đặt tại quận Ngô Quyền – thành phố Hải Phòng; phòng Giao dịch Quảng Ninh đặt tại thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh.
Chi nhánh NHPT Khu vực Đông Bắc là đơn vị trực thuộc NHPT, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm do Hội đồng quản trị ban hành; có bảng cân đối, có con dấu riêng, được mở tải khoản tại Kho bạc nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.
 Chi nhánh NHPT Khu vực Đông Bắc có 07 phòng chức năng, nghiệp vụ: Phòng Tổng hợp; Phòng Tín dụng 1; Phòng Tín dụng 2; Phòng Tín dụng 3; Phòng Kiểm tra; Phòng Tài chính kế toán; Phòng Hành chính – Quản lý nhân sự và phòng Giao dịch Quảng Ninh.
Phòng Giao dịch Quảng Ninh thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Hội đồng quản trị ban hành; Giám đốc Chi nhánh NHPT Khu vực Đông Bắc quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng còn lại thuộc Chi nhánh NHPT Khu vực Đông Bắc.
Định biên phòng Giao dịch Quảng Ninh và các phòng chức năng, nghiệp vụ do Giám đốc Chi nhánh NHPT Khu vực Đông Bắc quyết định trên cơ sở sắp xếp, bố trí cán bộ hiện có của Chi nhánh NHPT Hải Phòng  và Chi nhánh NHPT Quảng Ninh ./.

PV

Tìm theo ngày :